STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 TB 05/11/2019 THÔNG BÁO:
Thực hiện Văn bản số 7175/UBND-TH1 ngày 28/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện các giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực y tế, giáo dục qua hệ thống ngân hàng, trường Trung học phổ thông Hương Sơn thông báo số tài khoản của đơn vị mở tại ngân hàng BIDV và hướng dẫn cụ thể về quy trình triển khai thu học phí qua tài khoản của đơn vị mở tại ngân hàng BIDV để cha mẹ (người đỡ đầu) chuyển tiền thanh toán học phí của con em cho nhà trường bằng các dịch vụ thanh toán ngân hàng BIDV đang cung ứng (chuyển tiền qua mobile, thanh toán qua các kênh ngân hàng điện tử …).
Nhà trường kính báo để cha me, học sinh biết và thực hiện.
Nếu cần tìm hiểu thông tin, xin liên hệ số ĐT: 02393855895 (Ngân hàng BIDV) hoặc 02393500337 (Trường THPT Hương Sơn) để được hướng dẫn.
2 Thông báo 3 công khai 24/09/2019 Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân và Công văn số 1263/SGDĐT-TTr về việc thực hiện Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 8 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh, trường THPT Hương Sơn thực hiện “3 công khai, 4 kiểm tra” năm học 2019-2020.
3 Số: 201/QĐ -THPTHS 03/09/2019 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT HƯƠNG SƠNCăn cứ Thông tư số 06/2019/TT - BGDĐT ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;Căn cứ Công văn số 240/SGDĐT-VP, ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Sở GD&ĐT về việc đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong trường học;Xét đặc điểm tình hình thực tế của nhà trường, sau khi thảo luận và thống nhất của các thành viên trong nhà trường tại Hội nghị cán bộ viên chức ngày 31 tháng 08 năm 2019,
4 Số: 34 /QĐ-THPTHS 10/04/2019 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT HƯƠNG SƠN
Căn cứ Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/08/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Xét nhu cầu công tác và khả năng cán bộ giáo viên, sau khi thống nhất với Ban đại diện cha mẹ học sinh,
QUYẾT ĐỊNH
5 Số: 71/QĐ-SGDĐT 01/03/2019 QUYẾT ĐỊNHVề việc Thành lập Hội đồng trường Trường THPT Hương Sơnnhiệm kỳ 2019-2024GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT- BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Căn cứ Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Giáo dục và Đào tạo;Xét đề nghị của Trường THPT Hương Sơn tại Tờ trình số 15/TTr-THPTHS ngày 13/02/2019; đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Thành lập Hội đồng trường Trường THPT Hương Sơn nhiệm kỳ 2019-2024 gồm các ông, bà (danh sách kèm theo).Điều 2. Hội đồng trường Trường THPT Hương Sơn thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động theo Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường trung học phổ thông có nhiều cấp học ban hành theo Thông tư số 12/2011/TT- BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký;Các ông (bà) tr¬ưởng phòng và chức danh tương đương thuộc Sở, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Hiệu trưởng Trường THPT Hương Sơn và các ông bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.
6 QĐ Số: 04/QĐ-THPTHS 12/01/2019 Căn cứ vào công văn hướng dẫn số 1372 ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Sở giáo dục và đào tạo Hà Tĩnh về việc tổ chức Hội khỏe Phù Đổng năm học 2018 - 2019 cho các trường học, cấp học.Căn cứ Điều lệ Đại hội Thể thao học sinh phổ thông cấp tỉnh năm học 2018 – 2019, ban hành kèm theo Quyết định số: 791/QĐ-SGDĐT ngày 19 tháng 11 năm 2018 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạoSau khi hiệp thương thống nhất với Hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn huyện Hương sơn,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo Đại hội thể thao cấp cụm năm học 2018- 2019 gồm các (ông bà) có danh sách kèm theo; Điều 2. Ban tổ chức Đại hội thể thao cấp cụm căn cứ Điều lệ Đại hội Thể thao học sinh phổ thông cấp tỉnh năm học 2018 – 2019 để chỉ đạo, điều hành đại hội.Ban tổ chức Đại hội thể thao cấp cụm sử dụng con dấu của trường THPT Hương Sơn và tự giải thể khi Đại hội thể thao kết thúc.Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
7 Số: 01/QĐ-HĐTĐG 09/01/2019 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT HƯƠNG SƠN Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;Căn cứ Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia đối với trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học;Căn cứ Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2013 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quy định công tác quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức;Căn cứ Đề án phát triển nhà trường giai đoạn 2014-2019;Xét nhu cầu công tác và khả năng cán bộ giáo viên,
8 Thư 02/01/2019 THƯ KÊU GỌI ỦNG HỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2015-2020
9 KH tháng 26/12/2018 I. Các nhiệm vụ trọng tâm:
- Tổ chức các hoạt động DH-GD theo thời khóa biểu.
- Sắp xếp dạy học tự chọn, các hoạt động giáo dục, lập TKB học kỳ 2.
- Kiểm tra chuyên đề theo kế hoạch.
- Ngày bắt đầu học kỳ 2: 21/01/2019.
- Báo cáo sơ kết học kỳ I: Từ 16 đến 20/01/2019
- Xây dựng kế hoạch XD CSVC cho năm học 2019 - 2020.
- Họp phụ huynh toàn trường: 13/01/2019.
- Nghỉ tết âm lịch: Từ 01/02/2019 đến hết ngày 11/02/2019.
10 Đề tham khảo 06/12/2018 Đề tham khảo thi THPTQG năm 2019: 09 môn
11 KH Số: 268/KH-THPTHS 03/12/2018 Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập. Trường THPT Hương Sơn xây dựng Kế hoạch công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018, như sau:
12 KH CT tháng 12 năm 2018 24/11/2018 I. Các nhiệm vụ trọng tâm:
- Tổ chức các hoạt động DH-GD theo thời khóa biểu.
- Thi KSCL học kì 1 từ 26-31/12/2018.
- Kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề theo kế hoạch.
- Tham gia thi chọn học sinh giỏi lớp 12 THPT cấp tỉnh.
- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập QĐND Việt Nam.
- Nâng lương tháng 12 năm 2018; Xét nâng lương quý 1 năm 2019.
- Kiểm kê tài sản cuối năm.
13 Quyết điịnh số: 260/QĐ-THPTHS 12/11/2018 NỘI QUY TIẾP CÔNG DÂN (Ban hành kèm theo Quyết định số:260/QĐ-THPTHS ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường THPT Hương Sơn.)
14 Quyết định số: 261/QĐ-THPTHS 12/11/2018 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ tiếp công dân
15 Kế hoạch số: 255/KH-THPTHS 09/11/2018 Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;Căn cứ Thông tư 01/2016/TT-BNV, ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;Căn cứ Quy chế dân chủ trong hoạt động của trường THPT Hương Sơn (Ban hành kèm theo Quyết định số 37/QĐ-THPTHS, ngày 06 tháng 9 năm 2016 của Hiệu trưởng trường THPT Hương Sơn) và Quyết định số 99/QĐ-TTHPTHS ngày 30 tháng 8 năm 2018 của Hiệu trưởng trường THPT Hương SơnCăn cứ đặc điểm tình hình của nhà trường, trường THPT Hương Sơn xây dựng kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động nhà trường năm học 2018-2019 như sau:
16 Số: 254/KH-THPTHS 02/11/2018 Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân và Công văn số 1263/SGDĐT-TTr về việc thực hiện Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 8 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh Căn cứ Kế hoạch năm học 2018 - 2019 của trường THPT Hương Sơn đã được sở GD&ĐT Hà Tĩnh phê duyệt; Hiệu trưởng trường THPT Hương Sơn lập Kế hoạch thực hiện “3 công khai, 4 kiểm tra” năm học 2018-2019 như sau:
17 SĐB 01/11/2018 Sổ đăng bộ từ năm học 2014-2015 đến nay
18 KH 26/10/2018 I. Các nhiệm vụ trọng tâm:
- Tổ chức các hoạt động DH-GD theo thời khóa biểu.
- Sinh hoạt mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
- KT chuyên đề theo kế hoạch. KT toàn diện theo KH.
- Bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh.
19 Thông báo 05/10/2018 DANH SÁCH THU TIỀN BHYT HỌC SINH ĐỢT THÁNG 10 NĂM 2018
20 TB 24/09/2018 I. Các nhiệm vụ trọng tâm:
- Tổ chức các hoạt động dạy học, giáo dục (DH-GD) theo TKB.
- Thi chọn HSG cấp trường cho khối 12. Bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh.
- Hoàn thành thủ tục, trình Sở GDĐT cấp giấy phép dạy thêm.
- Xây dựng dự kiến KH phát triển và biên chế năm học 2019-2020.
- Tổ chức hoạt động chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10.
- KT chuyên đề theo kế hoạch. KT toàn diện theo KH.
- Triển khai hoạt động trải nghiệm sáng tạo và thi STKH-KT cho học sinh.
21 Thông báo 15/09/2018 Thực hiện Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (Thông tư 36/2017) và Công văn số 1263/SGDĐT-Tr, về việc thực hiện Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 8 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh, trường THPT Hương Sơn, Hà Tĩnh thông báo một số nội dung sau:
22 Kế hoạch số: 71/KH-THPTHS 20/08/2018 Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13 tháng 01 năm 2016 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phu về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Kế hoạch công tác tháng 8-2018 của nhà trường; để đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ trong các cơ sở giáo dục năm học 2017 - 2018, BGH và Ban Chấp hành Công đoàn trường THP Hương Sơn ban hành Kế hoạch, chương trình hội nghị CBCCVC năm học 2018-2019.
23 TS-ĐHHT 12/04/2018 Đại học Hà Tĩnh tuyển sinh 2018
24 ĐTTL2 04/04/2018 Kết quả thi thử lần 2:
Tổng số HS tham gia 446 em.
Tổng điểm 4 bài đạt:
Từ 20 điểm trở lên 77 em
Từ 16 điểm trở lên 208 em
Từ 12 điểm trở lên 382 em
Dưới 10 điểm 42 em.
TOP
Tổng điểm 4 bài cao nhất em Trần Thị Tuyến 12K đạt 28.25 đ
Điểm khối A cao nhất em Đặng Huỳnh Đức 12A đạt 27.60 đ
Khối B em Nguyễn phương Hà 12A đạt 26.85 đ
Khối C em Nguyễn Thùy Chi 12H đạt 21.50 đ
Khối D em Trần Thị Tuyến 12K đạt 21.50 đ
Khối A1 em Nguyễn Huyền Trang 12A1 đạt 22.50 đ
Kết quả cụ thể từng em được thông báo tại bảng tin và chuyển về lớp qua GVCN.
25 TL tham khảo 01 10/03/2018 Tài liệu buổi nói chuyện của GS. Nguyễn Minh Thuyết về chương trình giáo dục phổ thông mới
26 TL tham khảo 2 10/03/2018 Tài liệu buổi nói chuyện của GS. Nguyễn Minh Thuyết về chương trình giáo dục phổ thông mới
27 ĐTL1 08/02/2018 ĐIỂM THI THỬ LẦN 1
28 Số: 14/QĐ-TCLLCT 07/02/2018 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT HƯƠNG SƠN
Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 09 năm 2017 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;
Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 của UBND tỉnh quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức;
Theo Thông báo số 06/TB-TCTTP thông báo tuyển sinh lớp Trung cấp Lý luận chính trị – Hành chính của trường Chính trị Trần Phú Hà Tĩnh, sau khi thống nhất với Đảng ủy trường THPT Hương Sơn,
QUYẾT ĐỊNH:
29 KHT0218 31/01/2018 I. Các nhiệm vụ trọng tâm:
- Tổ chức các hoạt động DH-GD theo thời khóa biểu.
- Kiểm tra chuyên đề theo kế hoạch.
- Tổ chức hoạt động chào mừng ngày thành lập Đảng CS Việt Nam.
- Tổ chức Tết trồng cây 21/02/2018.
- Tổ chức hoạt động thực tập Sư phạm cho SV ĐH Vinh.
II. Dự kiến kế hoạch cụ thể như sau:
30 QĐ số: 12/QĐ-THPTHS 30/01/2018 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT HƯƠNG SƠN
Căn cứ vào Điều 18 và Điều 19 của Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư  số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2013 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quy định công tác quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức;
Xét vào nhu cầu công tác và khả năng cán bộ,
QUYẾT ĐỊNH
31 01/2018 04/01/2018 DANH SÁCH HỌC SINH PHẢI THAM GIA BHYT NĂM 2018
32 KHT0118 02/01/2018 I. Các nhiệm vụ trọng tâm:- Tổ chức các hoạt động DH-GD theo thời khóa biểu. - Sắp xếp dạy học tự chọn, các hoạt động giáo dục, lập TKB học kỳ 2.- Kiểm tra chuyên đề theo kế hoạch. - Ngày bắt đầu học kỳ 2: 15/01/2018. - Báo cáo sơ kết học kỳ I: Từ 16 đến 20/01/2018- Xây dựng kế hoạch XD CSVC cho năm học 2018 - 2019.- Họp phụ huynh khối 10, 11, 12.
33 KHT 30/10/2017 I. Các nhiệm vụ trọng tâm:
- Tổ chức các hoạt động DH-GD theo thời khóa biểu.
- Tổ chức Hội thi giáo viên giỏi cấp trường lần thứ II
- Triển khai Hội thi Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật cho học sinh trung học.
- Sinh hoạt mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
- KT chuyên đề theo kế hoạch. KT toàn diện theo KH.
- Bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh.
II. Dự kiến kế hoạch cụ thể như sau:
34 01 12/10/2017 mau
35 Số: 16 /KH-THPTHS 18/09/2017 Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân; Căn cứ Kế hoạch năm học 2017 - 2018 của trường THPT Hương Sơn đã được sở GD&ĐT Hà Tĩnh phê duyệt; Ban giam hiệu trường THPT Hương Sơn lập Kế hoạch thực hiện “3 công khai, 4 kiểm tra” năm học 2017-2018 như sau:
36 Số 178/GM-UBND 15/08/2017 Giấy mời dự buổi gặp mặt trao thưởng do UBND tổ chức cho các em thi THPT QG năm 2017 đạt 27 điểm .
37 Số: 2699/CT-BGDĐT 08/08/2017 Trên cơ sở những kết quả bước đầu đạt được trong năm học 2016 - 2017 về việc triển khai thực hiện 09 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 05 nhóm giải pháp cơ bản của ngành, năm học 2017 - 2018, ngành Giáo dục tiếp tục tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết số 44/NQ-CP của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội, Quyết định số 404/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Căn cứ tình hình thực tiễn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ thị toàn ngành Giáo dục quán triệt phương hướng và tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của năm học 2017 - 2018, cụ thể như sau:
38 Quyết định 59 /QĐ-THPTHS 04/08/2017 Nội quy nhà trường
39 001/KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2017 26/07/2017 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2017
40 Quyết định số: 37/QĐ-THPTHS 06/09/2016 Nhằm phát huy quyền làm chủ của Cán bộ, viên chức và người lao động, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; góp phần xây dựng đội ngũ Cán bộ, viên chức và người lao động là công bộc của nhân dân, có đủ phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới của đất nước; phòng ngừa, ngăn chặn và chống các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân. Trường THPT Hương Sơn ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong trong cơ quan, với những nội dung ,,,
  LIÊN KẾT BANER
  LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây