Hội đồng trường Trường THPT Hương Sơn nhiệm kỳ 2019-2024

QUYẾT ĐỊNHVề việc Thành lập Hội đồng trường Trường THPT Hương Sơnnhiệm kỳ 2019-2024GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT- BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Căn cứ Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Giáo dục và Đào tạo;Xét đề nghị của Trường THPT Hương Sơn tại Tờ trình số 15/TTr-THPTHS ngày 13/02/2019; đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Thành lập Hội đồng trường Trường THPT Hương Sơn nhiệm kỳ 2019-2024 gồm các ông, bà (danh sách kèm theo).Điều 2. Hội đồng trường Trường THPT Hương Sơn thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động theo Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường trung học phổ thông có nhiều cấp học ban hành theo Thông tư số 12/2011/TT- BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký;Các ông (bà) tr¬ưởng phòng và chức danh tương đương thuộc Sở, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Hiệu trưởng Trường THPT Hương Sơn và các ông bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

Số kí hiệu Số: 71/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành 01/03/2019
Ngày bắt đầu hiệu lực 01/03/2019
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan ban hành Sở GD&ĐT Hà Tĩnh
Người ký Trần Trung Dũng

Nội dung

UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
 
 
 
 Số:  71/QĐ-SGDĐT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
 
Hà Tĩnh, ngày 01tháng 03 năm 2019
 
     ,
                                 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc Thành lập Hội đồng trường Trường THPT Hương Sơn
nhiệm kỳ 2019-2024
 
 
 
 
GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
          Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT- BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
          Căn cứ Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Giáo dục và Đào tạo;
Xét đề nghị của Trường THPT Hương Sơn tại Tờ trình số 15/TTr-THPTHS ngày 13/02/2019; đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng trường Trường THPT Hương Sơn nhiệm kỳ 2019-2024 gồm các ông, bà (danh sách kèm theo).
Điều 2. Hội đồng trường Trường THPT Hương Sơn thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động theo Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường trung học phổ thông có nhiều cấp học ban hành theo Thông tư số 12/2011/TT- BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký;
Các ông (bà) tr­ưởng phòng và chức danh tương đương thuộc Sở, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Hiệu trưởng Trường THPT Hương Sơn và các ông bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:                                                                          
- Như Điều 3;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc;
- Lưu: VT, TCCB .
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
 
Trần Trung Dũng
 
 
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
TRƯỜNG THPT HƯƠNG SƠN NHIỆM KỲ 2019 – 2024
(Kèm theo Quyết định số  70/QĐ – SGDĐT ngày  01/03/2019 của Giám đốc
 Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh)
 
TT Họ và tên Chức vụ
 1.  
Ông Đoàn Trọng Bình Hiệu trưởng
 1.  
Bà Mã Bảo Hà Phó  Hiệu trưởng
 1.  
Ông Tống Trần Đức Phó Hiệu trưởng
 1.  
Ông Hồ Đức Vĩnh Chủ tịch Công đoàn
 1.  
Ông Phạm Thế Cường Bí thư Đoàn trường
 1.  
Ông Trần Chí Thành Tổ Trưởng chuyên môn
 1.  
Bà Cao Thị Thu Hà Tổ Trưởng chuyên môn
 1.  
Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp Tổ Trưởng chuyên môn
 1.  
Ông Đinh Xuân Tuệ Tổ trưởng chuyên môn
 1.  
Ông Nguyễn Quang Sử Tổ trưởng chuyên môn
 1.  
Bà Nguyễn Thị Phương Thanh Tổ trưởng chuyên môn
 1.  
Ông Lê Văn Tâm Tổ phó chuyên môn
 1.  
Bà Nguyễn Thị Thu Ngân Tổ phó chuyên môn
 
Danh sách này có 13 người./.
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Quyết định"

Số: 201/QĐ -THPTHS 03/09/2019 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT HƯƠNG SƠNCăn cứ Thông tư số 06/2019/TT - BGDĐT ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;Căn cứ Công văn số 240/SGDĐT-VP, ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Sở GD&ĐT về việc đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong trường học;Xét đặc điểm tình hình thực tế của nhà trường, sau khi thảo luận và thống nhất của các thành viên trong nhà trường tại Hội nghị cán bộ viên chức ngày 31 tháng 08 năm 2019,
Số: 01/QĐ-HĐTĐG 09/01/2019 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT HƯƠNG SƠN Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;Căn cứ Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia đối với trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học;Căn cứ Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2013 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quy định công tác quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức;Căn cứ Đề án phát triển nhà trường giai đoạn 2014-2019;Xét nhu cầu công tác và khả năng cán bộ giáo viên,
Quyết định số: 37/QĐ-THPTHS 06/09/2016 Nhằm phát huy quyền làm chủ của Cán bộ, viên chức và người lao động, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; góp phần xây dựng đội ngũ Cán bộ, viên chức và người lao động là công bộc của nhân dân, có đủ phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới của đất nước; phòng ngừa, ngăn chặn và chống các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân. Trường THPT Hương Sơn ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong trong cơ quan, với những nội dung ,,,
Quyết định 59 /QĐ-THPTHS 04/08/2017 Nội quy nhà trường
  LIÊN KẾT BANER
  LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây