KẾ HOẠCH CÔNG KHAI BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP NĂM 2018

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập. Trường THPT Hương Sơn xây dựng Kế hoạch công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018, như sau:

Số kí hiệu KH Số: 268/KH-THPTHS
Ngày ban hành 03/12/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực 03/12/2018
Thể loại Thông báo
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan ban hành THPT Hương Sơn
Người ký Đoàn Trọng Bình

Nội dung

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THPT HƯƠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 268/KH-THPTHS
Hương Sơn, ngày 03  tháng 12 năm 2018
KẾ HOẠCH
Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018
Trường THPT Hương Sơn
 
Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.
Trường THPT Hương Sơn xây dựng Kế hoạch công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018, như sau:
Căn cứ đặc điểm, tình hình của nhà trường, trường THPT Hương Sơn quyết định công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập bằng hình thức công bố tại cuộc họp đối với từng chức danh của Người có nghĩa vụ kê khai đang công tác tại trường THPT Hương Sơn. Việc tổ chức công khai đảm bảo theo quy định tại Điều 9, Điều 10 Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập:
1. Cán bộ, công chức lãnh đạo quản lý công khai bằng hình thức công bố tại cuộc họp, gồm 06 người:
TT Họ và tên Chức vụ, nhiệm vụ Ghi chú
1 Đoàn Trọng Bình Hiệu trưởng  
2 Lê Quang Trung Phó hiệu trưởng  
3 Tống Trần Đức Phó hiệu trưởng  
4 Mã Bảo Hà Phó hiệu trưởng  
5 Đinh Thị Thanh Hoa Kế toán  
6 Nguyễn Thị Bích Huệ Thủ quỹ  
2. Phạm  vi  công  khai: Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trường THPT Hương Sơn
3. Thời gian và địa điểm công khai: Tại hội nghị cơ quan tháng 1 năm 2019 (dự kiến ngày 08/01/2019), tại trường THPT Hương Sơn
4. Cuộc họp công khai Bản kê khai phải đảm bảo đủ thời lượng, số lượng người dự họp tối thiểu 70% số người thuộc phạm vi phải triệu tập.
- Viên chức phụ trách công tác TTCB đọc các Bản kê khai từng người.
- Thư ký hội đồng nhà trường ghi biên bản cuộc họp với sự tham gia của đại diện Ban chấp hành Công đoàn cơ sở; biên bản cuộc họp phải ghi thời gian, địa điểm cuộc họp, người chủ trì, thành phần cuộc họp, trình tự tiến trình cuộc họp và ghi lại những ý kiến phản ảnh, thắc mặc và giải trình về nội dung Bản kê khai (nếu có).
5. Giao Viên chức phụ trách công tác TTCB hoàn thiện hồ sơ, gửi về Sở trước ngày 20/3/2019 qua bà Nguyễn Thị Thu Hà – chuyên viên phòng Tổ chức Cán bộ (bản mềm gửi qua địa chỉ mail: nguyenthithuha@hatinh.edu.vn). Hồ sơ bao gồm:
- Kế hoạch công khai Bản kê khai năm 2018;
- Báo cáo kết quả thực hiện kê khai TSTN năm 2018;
- Biểu tổng hợp số liệu kê khai, công khai, xác minh TSTN năm 2018;
- Biên bản công khai Bản kê khai TSTN năm 2018.
- Lưu hồ sơ kê khai tài sản, thu nhập cá nhân năm 2018 tại nhà trường theo quy định.
Trên đây, là kế hoạch thực hiện công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2019 đối với cán bộ, công chức thuộc diện có nghĩa vụ kê khai  tài  sản, thu  nhập của trường THPT Hương Sơn./.
  
Nơi nhận:
- Sở GD-ĐT Hà tĩnh (để báo cáo);
- Đảng ủy, BGH;
- Các tổ CM, VP, BCHCĐ;
- Website: http://c3huongsonht.edu.vn;
- Lưu VT.
HIỆU TRƯỞNG
 
  Đoàn Trọng Bình
 
 
 
 
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Thông báo"

TB 05/11/2019 THÔNG BÁO:
Thực hiện Văn bản số 7175/UBND-TH1 ngày 28/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện các giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực y tế, giáo dục qua hệ thống ngân hàng, trường Trung học phổ thông Hương Sơn thông báo số tài khoản của đơn vị mở tại ngân hàng BIDV và hướng dẫn cụ thể về quy trình triển khai thu học phí qua tài khoản của đơn vị mở tại ngân hàng BIDV để cha mẹ (người đỡ đầu) chuyển tiền thanh toán học phí của con em cho nhà trường bằng các dịch vụ thanh toán ngân hàng BIDV đang cung ứng (chuyển tiền qua mobile, thanh toán qua các kênh ngân hàng điện tử …).
Nhà trường kính báo để cha me, học sinh biết và thực hiện.
Nếu cần tìm hiểu thông tin, xin liên hệ số ĐT: 02393855895 (Ngân hàng BIDV) hoặc 02393500337 (Trường THPT Hương Sơn) để được hướng dẫn.
Thông báo 3 công khai 24/09/2019 Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân và Công văn số 1263/SGDĐT-TTr về việc thực hiện Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 8 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh, trường THPT Hương Sơn thực hiện “3 công khai, 4 kiểm tra” năm học 2019-2020.
Thư 02/01/2019 THƯ KÊU GỌI ỦNG HỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2015-2020
Số: 34 /QĐ-THPTHS 10/04/2019 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT HƯƠNG SƠN
Căn cứ Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/08/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Xét nhu cầu công tác và khả năng cán bộ giáo viên, sau khi thống nhất với Ban đại diện cha mẹ học sinh,
QUYẾT ĐỊNH
QĐ Số: 04/QĐ-THPTHS 12/01/2019 Căn cứ vào công văn hướng dẫn số 1372 ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Sở giáo dục và đào tạo Hà Tĩnh về việc tổ chức Hội khỏe Phù Đổng năm học 2018 - 2019 cho các trường học, cấp học.Căn cứ Điều lệ Đại hội Thể thao học sinh phổ thông cấp tỉnh năm học 2018 – 2019, ban hành kèm theo Quyết định số: 791/QĐ-SGDĐT ngày 19 tháng 11 năm 2018 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạoSau khi hiệp thương thống nhất với Hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn huyện Hương sơn,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo Đại hội thể thao cấp cụm năm học 2018- 2019 gồm các (ông bà) có danh sách kèm theo; Điều 2. Ban tổ chức Đại hội thể thao cấp cụm căn cứ Điều lệ Đại hội Thể thao học sinh phổ thông cấp tỉnh năm học 2018 – 2019 để chỉ đạo, điều hành đại hội.Ban tổ chức Đại hội thể thao cấp cụm sử dụng con dấu của trường THPT Hương Sơn và tự giải thể khi Đại hội thể thao kết thúc.Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
  LIÊN KẾT BANER
  LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây