KẾ HOẠCH HỘI NGHỊ CBCCVC NĂM HỌC 2018-2019

Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13 tháng 01 năm 2016 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phu về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Kế hoạch công tác tháng 8-2018 của nhà trường; để đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ trong các cơ sở giáo dục năm học 2017 - 2018, BGH và Ban Chấp hành Công đoàn trường THP Hương Sơn ban hành Kế hoạch, chương trình hội nghị CBCCVC năm học 2018-2019.

Số kí hiệu Kế hoạch số: 71/KH-THPTHS
Ngày ban hành 20/08/2018
Thể loại Thông báo
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan ban hành THPT Hương Sơn
Người ký Đoàn Trọng Bình

Nội dung

SỞ GD - ĐT HÀ TĨNH
TRƯỜNG THPT HƯƠNG SƠN
 
Số: 71/KH-THPTHS
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Hương Sơn, ngày 20 tháng 8 năm 2018
 
KẾ HOẠCH
HỘI NGHỊ CBCCVC NĂM HỌC 2018-2019
 
Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13 tháng 01 năm 2016 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09  tháng 01 năm 2015 của Chính phu về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Kế hoạch công tác tháng 8-2018 của nhà trường; để đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ trong các cơ sở giáo dục năm học 2017 - 2018, BGH và Ban Chấp hành Công đoàn trường THP Hương Sơn ban hành Kế hoạch, chương trình hội nghị CBCCVC năm học 2018-2019.
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Hội nghị CBCCVC phải đảm bảo các nguyên tắc, hình thức và trình tự theo đúng quy định của Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và của ngành.
2. Thông qua hội nghị, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị năm học trước; tìm ra nguyên nhân của những thành công và hạn chế; xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu, các nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm, chủ yếu của năm học phù hợp với sự chỉ đạo của ngành và yêu cầu cụ thể của mhà trường.
3. Tạo ra không khí dân chủ, đoàn kết, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu năm học; Xác định rõ trách nhiệm của mỗi thành viên cá nhân trong đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ; tạo điều kiện tốt nhất để mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phát huy hết khả năng trách nhiệm và nhiệt tình của mình, chăm lo xây dựng nhà trường vững mạnh.
II. NỘI DUNG CỤ THỂ.
1. Hội nghị cán bộ cốt cán: Tổ chức vào 7 giờ ngày 21 tháng 8 năm 2018.
Thành phần: Cấp ủy Đảng; Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng; Ban Chấp hành công đoàn; Bí thư Đoàn trường; Trưởng Ban Thanh tra nhân dân đơn vị; TKHĐ; Các tổ trưởng chuyên môn, văn phòng của nhà trường.
Nội dung hội nghị cán bộ cốt cán.
1.1. Thông qua tóm tắt các dự thảo báo cáo
a. Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị năm học 2017-2018 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 (Hiệu trưởng chuẩn bị).
b. Báo cáo dự thảo hoặc sửa đổi, bổ sung các quy chế (Quy chế dân chủ, Quy chế chi tiêu nội bộ,…), quy định cơ quan, hợp đồng lao động .
c. Báo cáo kết quả thực hiện thu chi ngân sách, thu chi các nguồn tài chính khác của đơn vị (Hiệu trưởng chỉ đạo kế toán chuẩn bị).
d. Báo cáo đánh giá, tổng hợp kết quả thi đua năm học trước, xây dựng nội dung và chỉ tiêu thi đua năm học mới.
e. Báo cáo đánh giá kết quả công tác kiểm tra, thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan (Trưởng Ban Thanh tra nhân dân chuẩn bị).
1.2. Thông qua chương trình và kế hoạch tổ chức hội nghị.
1.3. Xây dựng kế hoạch chi tiết cho hội nghị chính thức và điều kiện cơ sở vật chất cho hội nghị.
Lưu ý: Sau hội nghị cán bộ cốt cán, các báo cáo dự thảo được sửa chữa, bổ sung và gửi trực tiếp cho các tổ chuyên môn để chuẩn bị cho việc mở hội nghị ở cấp tổ.
2. Hội nghị tổ chuyên môn, văn phòng. Tổ chức vào 7 giờ ngày 22 tháng 8 năm 2017.
a.  Chủ trì hội nghị là Tổ trưởng tổ chuyên môn và Tổ trưởng Công đoàn. Cử một thư ký để ghi biên bản hội nghị.
b. Nội dung.
+ Báo cáo của tổ trưởng về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học trước của tổ, xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu của năm học mới.
+ Báo cáo về thu chi ngân sách và các nguồn thu chi tài chính khác.
+ Thảo luận về các báo cáo dự thảo của cấp trường được trình bày trong hội nghị chính thức của đơn vị.
+ Thăm dó tín nhiệm giới thiệu nhân sự bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó CM, VP.
+ Tập hợp ý kiến đóng góp của tổ gửi cho Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn.
3.  Hội nghị cấp trường.
3.1  Hội nghị trù bị: Thời gian 6 giờ 30 ngày 31 tháng 8 năm 2018
a. Thành phần tham dự Hội nghị trù bị: Bí thư Đảng ủy; Hiệu trưởng; các Phó Hiệu trưởng; Chủ tịch công đoàn; Trưởng Ban Thanh tra nhân dân; Bí thư Đoàn trường; TKHĐ; Các tổ trưởng CM, tổ trưởng và tổ phó VP.
b. Nội dung Hội nghị trù bị: Thống nhất nội dung, chương trình, phân công nhiệm vụ, dự kiến Chủ tịch đoàn, thư ký hội nghị.
3.2  Hội nghị chính thức: Thời gian 7 giờ ngày 31 tháng 8 năm 2018
a. Thành phần tham dự Hội nghị :
+ Toàn thể Cán bộ, Công chức, Viên chức và người lao động của nhà trường.
+ Khách mời: Lãnh đạo Sở, Hội cha mẹ học sinh.
b. Nội dung hội nghị:
+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
+ Giới thiệu và bầu Chủ tịch đoàn, thư ký hội nghị.
+ Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị năm học 2017-2018 và phương hướng, thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 (Hiệu trưởng).
+ Báo cáo đánh giá, tổng hợp kết quả thi đua năm học trước, xây dựng nội dung và chỉ tiêu thi đua năm học mới (Chủ tịch CĐ).
+ Báo cáo kết quả thực hiện thu chi ngân sách, thu chi các nguồn tài chính khác của đơn vị. (Kế toán).
 
+ Báo cáo đánh giá kết quả công tác kiểm tra, thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan năm học 2017-2018 và phương hướng, thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 (Trưởng Ban Thanh tra nhân dân chuẩn bị).
+ Hội nghị thảo luận:
+ Đại biểu cấp trên phát biểu (nếu có).
+ Tặng hoa, chia tay CBCCVC nghỉ chế độ và chuyển công tác.
+ Liên hoan chia tay.
+ Hội nghị làm việc tại tổ CM, VP: Thảo luận, XD kế hoạch tổ CM, VP. (Buổi chiều)
+ Hiệu trưởng thay mặt chủ tịch đoàn tiếp thu ý kiến của lãnh đạo (nếu có) và trả lời làm rõ những vấn đề cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đặt ra ở hội nghị cấp tổ và tại hội nghị cơ quan.
+ Thư ký thông qua dự thảo nghị quyết hội nghị. Hội nghị biểu quyết thông qua các chủ trương, giải pháp chính và các chỉ tiêu quan trọng của năm học mới.
+ Hiệu trưởng thay mặt Chủ tịch đoàn tổng kết, bế mạc hội nghị.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
1. Thành lập ban tổ chức hội nghị gồm: Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng; Chủ tịch công đoàn; Trưởng Ban Thanh tra nhân dân; Bí thư Đoàn trường; Tổ trưởng và Tổ phó VP.
2. Các Tổ trưởng tổ chuyên môn, VP  tổ chức hội nghị theo thời gian và nội dung trên, gửi biên bản hội nghị và các ý kiến góp ý, tờ trình giới thiệu nhân sự bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó CM, VP về Hiệu trưởng vào ngày 28 tháng 8 năm 2018.
3. Phân công Ban Thường vụ Đoàn trường trang hội trường, maket, loa máy phục vụ hội nghị.
4. Tổ văn phòng bố trí bàn ghế hội trường, phối hợp với Đoàn trường trang hội trường, chuẩn bị các điều kiên đảm bảo tổ chức hội nghị.
5. Chủ tịch đoàn và thư ký hội nghị chịu trách nhiệm hoàn chỉnh nghị quyết, ký, đóng dấu và gửi về sở GD-ĐT chậm nhất 05 ngày sau Hội nghị.
 
CHỦ TỊCH  BCHCĐ
 
 
Hồ Đức Vĩnh
HIỆU TRƯỞNG
 
 
Đoàn Trọng Bình
Nơi nhận:          
- Phòng GDTrH Sở GD&ĐT (để b/cáo);       
- Đảng ủy, BGHCĐ;
- Các tổ CM, VP, CĐ, ĐT, Hội CMHS;
- Lưu: VT, HSCM. 
                               
 
 
 
SỞ GD - ĐT HÀ TĨNH
TRƯỜNG THPT HƯƠNG SƠN
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 
 
 
CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ CBCCVC NĂM HỌC 2018-2019
 
I. HỘI NGHỊ TRÙ BỊ (NGÀY 31 THÁNG 8 NĂM 2018)
 
TT Thời gian Nội dung Điều hành
1 6 giờ 30 Ổn định tổ chức, điểm danh
Thông qua nội dung, chương trình hội nghị.
Đ/C Đức
2 7 giờ 00 Tổng hợp ý kiến đóng góp của tổ gửi cho Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn.
Dự kiến Chủ tịch đoàn, thư ký hội nghị.
Phân công nhiệm vụ cho các thành phần tổ chức hội nghị.
Đón tiếp đại biểu.
Đ/C Bình
Đ/C Vĩnh
Đ/C Đức,
 
ĐC Nga
 
II. HỘI NGHỊ CHÍNH THỨC
 
TT Thời gian Nội dung Điều hành
3 7 giờ 30 Chào cờ. Đ/C Cường
4 7 giờ 40 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. Giới thiệu và bầu Chủ tịch đoàn, thư ký hội nghị. Đ/C Đức
5 7 giờ 55 Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị năm học 2017-2018 và phương hướng, thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019. Đ/C Bình
6 8 giờ 20 Báo cáo đánh giá, tổng hợp kết quả thi đua năm học trước, xây dựng nội dung và chỉ tiêu thi đua năm học mới. Đ/C Vĩnh
7 8 giờ 30 Báo cáo kết quả thực hiện thu chi ngân sách, thu chi các nguồn tài chính khác của đơn vị. Đ/C Hoa
8 8 giờ 40 Báo cáo đánh giá kết quả công tác kiểm tra, thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan năm học 2017-2018 và phương hướng, thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 Đ/C Tuệ
9 8 giờ 50 Hội nghị thảo luận tại hội trường. Chủ tịch đoàn
10 10 giờ 15 Đại biểu cấp trên phát biểu. Đại biểu
11 10 giờ 45 Tặng hoa, chia tay CBCCVC nghỉ chế độ và chuyển công tác. Liên hoan chia tay. BGH-BCHCĐ
12 14 giờ 00 Hội nghị làm việc tại tổ CM: Thảo luận, XD kế hoạch tổ CM. Đ/C Bình
13 16 giờ 00 Hội nghị  tiếp tục thảo luận tại hội trường.
Chủ tịch đoàn tiếp thu ý kiến của lãnh đạo (nếu có) và trả lời làm rõ những vấn đề CBCCVC đặt ra ở các hội nghị.
Chủ tịch đoàn
14 17 giờ 00 Thư ký thông qua dự thảo nghị quyết hội nghị. Hội nghị biểu quyết thông qua các chỉ tiêu quan trọng của năm học mới. Đ/C Dũng
15 17 giờ 30 Chủ tịch đoàn tổng kết, bế mạc hội nghị. Đ/C Bình
 
BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Thông báo"

TB 05/11/2019 THÔNG BÁO:
Thực hiện Văn bản số 7175/UBND-TH1 ngày 28/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện các giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực y tế, giáo dục qua hệ thống ngân hàng, trường Trung học phổ thông Hương Sơn thông báo số tài khoản của đơn vị mở tại ngân hàng BIDV và hướng dẫn cụ thể về quy trình triển khai thu học phí qua tài khoản của đơn vị mở tại ngân hàng BIDV để cha mẹ (người đỡ đầu) chuyển tiền thanh toán học phí của con em cho nhà trường bằng các dịch vụ thanh toán ngân hàng BIDV đang cung ứng (chuyển tiền qua mobile, thanh toán qua các kênh ngân hàng điện tử …).
Nhà trường kính báo để cha me, học sinh biết và thực hiện.
Nếu cần tìm hiểu thông tin, xin liên hệ số ĐT: 02393855895 (Ngân hàng BIDV) hoặc 02393500337 (Trường THPT Hương Sơn) để được hướng dẫn.
Thông báo 3 công khai 24/09/2019 Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân và Công văn số 1263/SGDĐT-TTr về việc thực hiện Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 8 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh, trường THPT Hương Sơn thực hiện “3 công khai, 4 kiểm tra” năm học 2019-2020.
Thư 02/01/2019 THƯ KÊU GỌI ỦNG HỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2015-2020
Số: 34 /QĐ-THPTHS 10/04/2019 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT HƯƠNG SƠN
Căn cứ Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/08/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Xét nhu cầu công tác và khả năng cán bộ giáo viên, sau khi thống nhất với Ban đại diện cha mẹ học sinh,
QUYẾT ĐỊNH
QĐ Số: 04/QĐ-THPTHS 12/01/2019 Căn cứ vào công văn hướng dẫn số 1372 ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Sở giáo dục và đào tạo Hà Tĩnh về việc tổ chức Hội khỏe Phù Đổng năm học 2018 - 2019 cho các trường học, cấp học.Căn cứ Điều lệ Đại hội Thể thao học sinh phổ thông cấp tỉnh năm học 2018 – 2019, ban hành kèm theo Quyết định số: 791/QĐ-SGDĐT ngày 19 tháng 11 năm 2018 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạoSau khi hiệp thương thống nhất với Hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn huyện Hương sơn,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo Đại hội thể thao cấp cụm năm học 2018- 2019 gồm các (ông bà) có danh sách kèm theo; Điều 2. Ban tổ chức Đại hội thể thao cấp cụm căn cứ Điều lệ Đại hội Thể thao học sinh phổ thông cấp tỉnh năm học 2018 – 2019 để chỉ đạo, điều hành đại hội.Ban tổ chức Đại hội thể thao cấp cụm sử dụng con dấu của trường THPT Hương Sơn và tự giải thể khi Đại hội thể thao kết thúc.Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
  LIÊN KẾT BANER
  LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây