QUYẾT ĐỊNH V/V BAN HÀNH BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG NHÀ TRƯỜNG

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT HƯƠNG SƠNCăn cứ Thông tư số 06/2019/TT - BGDĐT ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;Căn cứ Công văn số 240/SGDĐT-VP, ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Sở GD&ĐT về việc đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong trường học;Xét đặc điểm tình hình thực tế của nhà trường, sau khi thảo luận và thống nhất của các thành viên trong nhà trường tại Hội nghị cán bộ viên chức ngày 31 tháng 08 năm 2019,

Số kí hiệu Số: 201/QĐ -THPTHS
Ngày ban hành 03/09/2019
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan ban hành THPT Hương Sơn
Người ký Đoàn Trọng Bình

Nội dung

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ TĨNH
TRƯỜNG THPT  HƯƠNG SƠN
Số: 201/QĐ -THPTHS
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      
Hương Sơn, ngày  03  tháng  09  năm 2019
 
 
QUYẾT ĐỊNH
V/v ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trong nhà trường
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT HƯƠNG SƠN
Căn cứ Thông tư số 06/2019/TT - BGDĐT ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Công văn số 240/SGDĐT-VP, ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Sở GD&ĐT về việc đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong trường học;
Xét đặc điểm tình hình thực tế của nhà trường, sau khi thảo luận và thống nhất của các thành viên trong nhà trường tại Hội nghị cán bộ viên chức ngày 31 tháng 08 năm 2019,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trong trường học của Trường THPT Hương Sơn.
Điều 2. Bộ Quy tắc ứng xử trong trường học của Trường THPT Hương Sơn có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong Trường THPT Hương Sơn ban hành kèm theo Quyết định Số: 35/QĐ-THPTHS ngày 25/05/2017 của Hiệu trưởng trường THPT Hương Sơn.
Điều 3. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người học, cha mẹ ngườì học của trường THPT Hương Sơn và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
      
   Nơi nhận:
- Sở GD&ĐT Hà Tĩnh (để báo cáo);
- Đảng ủy trường, các Đoàn thể;
- Các tổ chuyên môn, văn phòng;
- Website Trường THPT Hương Sơn, Hà Tĩnh;
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
 
 
Đoàn Trọng Bình
BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG TRƯỜNG HỌC
CỦA TRƯỜNG THPT HƯƠNG SƠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số  201/QĐ-THPTHS, ngày 03/09/2019
của Hiệu trưởng trường THPT Hương Sơn)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh.
1. Bộ Quy tắc ứng xử trong trường học của Trường THPT Hương Sơn áp dụng đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người học, cha mẹ người học và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong Trường THPT Hương Sơn.
2. Ngoài việc thực hiện quy tắc ứng xử trong trường học của Trường THPT Hương Sơn, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và người học của nhà trường còn phải thực hiện nghiêm túc các quy định khác của pháp luật.
Điều 2. Mục đích xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử trong trường học.
1. Điều chỉnh cách ứng xử của các thành viên trong nhà trường theo chuẩn mực đạo đức xã hội và thuần phong mỹ tục của dân tộc, phù hợp với đặc trưng văn hóa của địa phương và điều kiện thực tiễn của nhà trường; ngăn ngừa, xử lý kịp thời, hiệu quả các hành vi tiêu cực, thiếu tính giáo dục trong nhà trường.
2. Xây dựng văn hóa học đường; đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng, chống bạo lực học đường.
 Điều 3. Nguyên tắc xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử trong trường học.
1. Tuân thủ các quy định của pháp luật; phù hợp với chuẩn mực đạo đức, thuần phong mỹ tục và truyền thống văn hóa của dân tộc.
2. Thể hiện được các giá trị cốt lõi: Nhân ái, tôn trọng, trách nhiệm, hợp tác, trung thực trong mối quan hệ của mỗi thành viên trong nhà trường đối với người khác, đối với môi trường xung quanh và đối với chính mình.
3. Bảo đảm định hướng giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa, phát triển phẩm chất, năng lực của người học; nâng cao đạo đức nghề nghiệp của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và trách nhiệm người đứng đầu nhà trường.
4. Dễ hiểu, dễ thực hiện; phù hợp với lứa tuổi, cấp học và đặc trưng văn hóa của địa phương.
Chương II
NỘI DUNG QUY TẮC ỨNG XỬ
Điều 4. Quy tắc ứng xử chung.
1. Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân, của công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động, người học.
2. Thực hiện lối sống lành mạnh, tích cực, quan tâm chia sẻ và giúp đỡ người khác.
3. Bảo vệ, giữ gìn cảnh quan nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, xanh, sạch, đẹp.
4. Cán bộ quản lý, giáo viên phải sử dụng trang phục lịch sự, phù hợp với môi trường và hoạt động giáo dục; nhân viên phải sử dụng trang phục phù hợp với môi trường giáo dục và tính chất công việc; người học phải sử dụng trang phục sạch sẽ, gọn gàng phù hợp với lứa tuổi và hoạt động giáo dục; cha mẹ người học và khách đến trường phải sử dụng trang phục phù hợp với môi trường giáo dục.
5. Không sử dụng trang phục gây phản cảm.
6. Không hút thuốc, sử dụng đồ uống có cồn, chất cấm trong nhà trường theo quy định của pháp luật; không tham gia tệ nạn xã hội.
7. Không sử dụng mạng xã hội để phát tán, tuyên truyền, bình luận những thông tin hoặc hình ảnh trái thuần phong mỹ tục, trái đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước hoặc làm ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục.
8. Không gian lận, dối trá, vu khống, gây hiềm khích, quấy rối, ép buộc, đe dọa, bạo lực với người khác.
9. Không làm tổn hại đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của bản thân, người khác và uy tín của tập thể.
Điều 5. Ứng xử của cán bộ quản lý nhà trường.
1. Ứng xử với người học: Ngôn ngữ chuẩn mực, dễ hiểu; yêu thương, trách nhiệm, bao dung; tôn trọng sự khác biệt, đối xử công bằng, lắng nghe và động viên, khích lệ người học. Không xúc phạm, ép buộc, trù dập, bạo hành.
2. Ứng xử với giáo viên, nhân viên: Ngôn ngữ chuẩn mực, tôn trọng, khích lệ, động viên; nghiêm túc, gương mẫu, đồng hành trong công việc; bảo vệ uy tín, danh dự, nhân phẩm và phát huy năng lực của giáo viên và nhân viên; đoàn kết, dân chủ, công bằng, minh bạch. Không hách dịch, gây khó khăn, xúc phạm, định kiến, thiên vị, vụ lợi, né tránh trách nhiệm hoặc che giấu vi phạm, đổ lỗi.
3. Ứng xử với cha mẹ người học: Ngôn ngữ chuẩn mực, tôn trọng, hỗ trợ, hợp tác, chia sẻ, thân thiện. Không xúc phạm, gây khó khăn, phiền hà, vụ lợi.
4. Ứng xử với khách đến nhà trường: Ngôn ngữ chuẩn mực, tôn trọng, lịch sự, đúng mực. Không xúc phạm, gây khó khăn, phiền hà.
Điều 6. Ứng xử của giáo viên.
1. Ứng xử với người học: Ngôn ngữ chuẩn mực, dễ hiểu, khen hoặc phê bình phù hợp với đối tượng và hoàn cảnh; mẫu mực, bao dung, trách nhiệm, yêu thương; tôn trọng sự khác biệt, đối xử công bằng, tư vấn, lắng nghe và động viên, khích lệ người học; tích cực phòng, chống bạo lực học đường, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện. Không xúc phạm, gây tổn thương, vụ lợi; không trù dập, định kiến, bạo hành, xâm hại; không thờ ơ, né tránh hoặc che giấu các hành vi vi phạm của người học.
2. Ứng xử với cán bộ quản lý: Ngôn ngữ tôn trọng, trung thực, cầu thị, tham mưu tích cực và thể hiện rõ chính kiến; phục tùng sự chỉ đạo, điều hành và phân công của lãnh đạo theo quy định. Không xúc phạm, gây mất đoàn kết; không thờ ơ, né tránh hoặc che giấu các hành vi sai phạm của cán bộ quản lý.
3. Ứng xử với đồng nghiệp và nhân viên: Ngôn ngữ đúng mực, trung thực, thân thiện, cầu thị, chia sẻ, hỗ trợ; tôn trọng sự khác biệt; bảo vệ uy tín, danh dự và nhân phẩm của đồng nghiệp, nhân viên. Không xúc phạm, vô cảm, gây mất đoàn kết.
4. Ứng xử với cha mẹ người học: Ngôn ngữ đúng mực, trung thực, tôn trọng, thân thiện, hợp tác, chia sẻ. Không xúc phạm, áp đặt, vụ lợi.
5. Ứng xử với khách đến nhà trường: Ngôn ngữ đúng mực, tôn trọng. Không xúc phạm, gây khó khăn, phiền hà.
Điều 7. Ứng xử của nhân viên.
1. Ứng xử với người học: Ngôn ngữ chuẩn mực, tôn trọng, trách nhiệm, khoan dung, giúp đỡ. Không gây khó khăn, phiền hà, xúc phạm, bạo lực. 
2. Ứng xử với cán bộ quản lý, giáo viên: Ngôn ngữ đúng mực, trung thực, tôn trọng, hợp tác; chấp hành các nhiệm vụ được giao. Không né tránh trách nhiệm, xúc phạm, gây mất đoàn kết, vụ lợi.
3. Ứng xử với đồng nghiệp: Ngôn ngữ đúng mực, hợp tác, thân thiện. Không xúc phạm, gây mất đoàn kết, né tránh trách nhiệm.
4. Ứng xử với cha mẹ người học và khách đến nhà trường: Ngôn ngữ đúng mực, tôn trọng. Không xúc phạm, gây khó khăn, phiền hà.
Điều 8. Ứng xử của người học trong nhà trường.
1. Ứng xử với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên: Kính trọng, lễ phép, trung thực, chia sẻ, chấp hành các yêu cầu theo quy định. Không bịa đặt thông tin; không xúc phạm tinh thần, danh dự, nhân phẩm, bạo lực.
2. Ứng xử với người học khác: Ngôn ngữ đúng mực, thân thiện, trung thực, hợp tác, giúp đỡ và tôn trọng sự khác biệt. Không nói tục, chửi bậy, miệt thị, xúc phạm, gây mất đoàn kết; không bịa đặt, lôi kéo; không phát tán thông tin để nói xấu, làm ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm người học khác.
3. Ứng xử với cha mẹ và người thân: Kính trọng, lễ phép, trung thực, yêu thương.
4. Ứng xử với khách đến nhà trường: Tôn trọng, lễ phép.
Điều 9. Ứng xử của cha mẹ người học .
1. Ứng xử với người học: Ngôn ngữ đúng mực, tôn trọng, chia sẻ, khích lệ, thân thiện, yêu thương. Không xúc phạm, bạo lực.
2. Ứng xử với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên: Tôn trọng, trách nhiệm, hợp tác, chia sẻ. Không bịa đặt thông tin; không xúc phạm tinh thần, danh dự, nhân phẩm.
Điều 10. Ứng xử của khách đến nhà trường.
1. Ứng xử với người học: Ngôn ngữ đúng mực, tôn trọng, thân thiện. Không xúc phạm, bạo lực.
2. Ứng xử với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên: Đúng mực, tôn trọng. Không bịa đặt thông tin. Không xúc phạm tinh thần, danh dự, nhân phẩm.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 11. Tổ chức thực hiện.
1. Công khai Bộ Quy tắc ứng xử trong trường học trên trang thông tin điện tử và niêm yết tại trường THPT Hương Sơn;
2. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt đến cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người học, các tổ chức, cá nhân có liên quan và  tổ chức thực hiện nghiêm túc Bộ Quy tắc ứng xử trong trường học .
3. Phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên thường xuyên giám sát việc thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử trong trường học của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người học và các tổ chức, cá nhân có liên quan.
4. Thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật đối với các cá nhân, tập thể trong triển khai Bộ Quy tắc ứng xử ộtheo quy định.
Điều 12. Hiệu lực thi hành.
Bộ Quy tắc ứng xử trong trường học được áp dụng thực hiện kể từ ngày ký Quyết định ban hành.
Việc sửa đổi, bổ sung nội dung Bộ Quy tắc ứng xử trường học được thảo luận dân chủ, khách quan, công khai và được sự đồng thuận của đa số các thành viên trong nhà trường vào dịp Hội nghị Cán bộ, viên chức đầu năm học.
 
HIỆU TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
 
Đoàn Trọng Bình

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Quyết định"

Số: 71/QĐ-SGDĐT 01/03/2019 QUYẾT ĐỊNHVề việc Thành lập Hội đồng trường Trường THPT Hương Sơnnhiệm kỳ 2019-2024GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT- BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Căn cứ Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Giáo dục và Đào tạo;Xét đề nghị của Trường THPT Hương Sơn tại Tờ trình số 15/TTr-THPTHS ngày 13/02/2019; đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Thành lập Hội đồng trường Trường THPT Hương Sơn nhiệm kỳ 2019-2024 gồm các ông, bà (danh sách kèm theo).Điều 2. Hội đồng trường Trường THPT Hương Sơn thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động theo Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường trung học phổ thông có nhiều cấp học ban hành theo Thông tư số 12/2011/TT- BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký;Các ông (bà) tr¬ưởng phòng và chức danh tương đương thuộc Sở, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Hiệu trưởng Trường THPT Hương Sơn và các ông bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.
Số: 01/QĐ-HĐTĐG 09/01/2019 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT HƯƠNG SƠN Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;Căn cứ Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia đối với trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học;Căn cứ Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2013 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quy định công tác quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức;Căn cứ Đề án phát triển nhà trường giai đoạn 2014-2019;Xét nhu cầu công tác và khả năng cán bộ giáo viên,
Quyết định số: 37/QĐ-THPTHS 06/09/2016 Nhằm phát huy quyền làm chủ của Cán bộ, viên chức và người lao động, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; góp phần xây dựng đội ngũ Cán bộ, viên chức và người lao động là công bộc của nhân dân, có đủ phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới của đất nước; phòng ngừa, ngăn chặn và chống các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân. Trường THPT Hương Sơn ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong trong cơ quan, với những nội dung ,,,
Quyết định 59 /QĐ-THPTHS 04/08/2017 Nội quy nhà trường
  LIÊN KẾT BANER
  LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây