Quyết định Ban hành Nội quy tiếp công dân

NỘI QUY TIẾP CÔNG DÂN (Ban hành kèm theo Quyết định số:260/QĐ-THPTHS ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường THPT Hương Sơn.)

Số kí hiệu Quyết điịnh số: 260/QĐ-THPTHS
Ngày ban hành 12/11/2018
Thể loại Thông báo
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan ban hành THPT Hương Sơn
Người ký Đoàn Trọng Bình

Nội dung

 

SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH

TRƯỜNG THPT HƯƠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 260/QĐ-THPTHS Hương sơn, ngày 12 tháng  11  năm 2018
 
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Nội quy tiếp công dân
 
   
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT HƯƠNG SƠN
Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25 tháng  11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tiếp công dân;
Căn cứ Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ quy định Quy trình tiếp công dân;
Căn cứ Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư  số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,
    QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Nội quy tiếp công dân của trường THPT Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
 Nơi nhận:
- Sở GD&ĐT Hà Tĩnh (để báo cáo);
- Đảng ủy trường;
- Các Đoàn thể;
- Các tổ chuyên môn, văn phòng;
- BĐDCMHS;
- Website Trường THPT Hương Sơn, Hà Tĩnh;
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG 
Đoàn Trọng Bình
 
 
NỘI QUY TIẾP CÔNG DÂN
(Ban hành kèm theo Quyết định số:260/QĐ-THPTHS ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường THPT Hương Sơn.)
 
I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG.
1. Tổ tiếp công dân có trách nhiệm tổ chức tiếp công dân đến trình bày khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Phòng tiếp công dân của Nhà trường.
2. Mục đích của việc tiếp công dân:
Tiếp nhận những phản ánh, thông tin, kiến nghị, những vấn đề có liên quan đến việc thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về Giáo dục và Đào tạo;
Tiếp nhận khiếu nại, tố cáo về những vi phạm trong chấp hành chính sách, pháp luật về Giáo dục và Đào tạo và những vấn đề trong hoạt động của Nhà trường, giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền;
Hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo đúng quy định.
II. CÔNG DÂN CÓ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ.
1. Trang phục phải chỉnh tề, xuất trình giấy tờ cá nhân (giấy CMND, giấy mời, giấy hẹn…) cho cán bộ tiếp công dân;
2. Thực hiện đầy đủ theo đúng yêu cầu và hướng dẫn của cán bộ tiếp công dân;
3. Trình bày trung thực, khách quan, chính xác, ngắn gọn những nội dung trao đổi, đóng góp xây dựng, phản ánh hoặc khiếu nại, tố cáo;
4. Có trách nhiệm cung cấp hồ sơ chứng cứ có liên quan khiếu nại, tố cáo theo yêu cầu của cán bộ tiếp công dân;
5. Không được lợi dụng khiếu nại, tố cáo để gây rối trật tự nơi tiếp công dân, không vu cáo, xuyên tạc, xúc phạm uy tín, danh dự cơ quan Nhà nước, người thi hành công vụ; không mang các chất dễ cháy, nổ, chất độc, hung khí...vào nơi tiếp công dân.
III. CÁN BỘ TIẾP CÔNG DÂN CÓ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN.
1. Trang phục phải chỉnh tề, tự giới thiệu tên, chức vụ của mình để công dân được tiếp biết. Thực hiện đúng các quy định về tiếp công dân của Nhà nước và của nhà trường.
2. Yêu cầu công dân trình bày đầy đủ, rõ ràng những nội dung khiếu nại, tố cáo, lý do và những yêu cầu giải quyết, cung cấp các tài liệu, chứng cứ liên quan đến khiếu nại, tố cáo. Lắng nghe, ghi chép đầy đủ nội dung do công dân trình bày vào sổ tiếp công dân và đọc lại trước khi công dân ký tên hoặc điểm chỉ vào bản ghi nội dung.
3. Nếu khiếu nại, tố cáo có căn cứ, đúng thẩm quyền giải quyết của nhà trường thì phải tiếp nhận đơn, báo cáo cho Hiệu trưởng để xem xét, giải quyết. Các tài liệu, giấy tờ có liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo do công dân cung cấp được tiếp nhận và phải viết biên nhận đầy đủ.
4. Nếu khiếu nại, tố cáo đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, có văn bản hoặc quyết định giải quyết cuối cùng đúng chính sách pháp luật thì trả lời rõ và yêu cầu công dân chấp hành.
5. Những khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của nhà trường, phải hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Trường hợp khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị không thuộc thẩm quyền giải quyết của nhà trường, nhưng nội dung có tính bức xúc, phức tạp nếu không xử lý ngay sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng, dẫn đến hủy hoại tài sản nhà nước, tập thể; xâm hại đến tính mạng công dân; làm mất an ninh trật tự an toàn xã hội thì phải ghi nhận và báo cáo ngay cho Hiệu trưởng để có biện pháp chỉ đạo, xử lý kịp thời.
6. Được quyền từ chối không tiếp những công dân vi phạm quy chế, nội qui tiếp công dân, những người đang trong tình trạng không làm chủ được hành vi của mình. 
7. Giữ bí mật họ, tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo khi người tố cáo yêu cầu.
8. Nghiêm cấm việc cản trở, gây phiền hà, sách nhiễu đối với công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
IV. NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC TỪ CHỐI TIẾP CÔNG DÂN.
1. Trang phục không chỉnh tề, thiếu tôn trọng cán bộ tiếp công dân;
2. Người đang trong tình trạng say rượu, bia, sử dụng chất kích thích, chất gây nghiện, mang theo các vật ghi tại điểm 5 mục II của nội quy này;
3. Người khiếu nại không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; người đại diện không hợp pháp;
4. Thời gian khiếu nại và thời hạn khiếu nại đã hết; việc khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai.
V. LỊCH TIẾP CÔNG DÂN.
1. Thời gian tiếp công dân.
Các ngày làm việc trong tuần:
+  Buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ;
+  Buổi chiều từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 30;
2. Địa điểm tiếp công dân: Tại Phòng tiếp công dân Trường THPT Hương Sơn.
                                                                                   HIỆU TRƯỞNG
 
 
                                                                            Đoàn Trọng Bình    
  
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Thông báo"

TB 05/11/2019 THÔNG BÁO:
Thực hiện Văn bản số 7175/UBND-TH1 ngày 28/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện các giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực y tế, giáo dục qua hệ thống ngân hàng, trường Trung học phổ thông Hương Sơn thông báo số tài khoản của đơn vị mở tại ngân hàng BIDV và hướng dẫn cụ thể về quy trình triển khai thu học phí qua tài khoản của đơn vị mở tại ngân hàng BIDV để cha mẹ (người đỡ đầu) chuyển tiền thanh toán học phí của con em cho nhà trường bằng các dịch vụ thanh toán ngân hàng BIDV đang cung ứng (chuyển tiền qua mobile, thanh toán qua các kênh ngân hàng điện tử …).
Nhà trường kính báo để cha me, học sinh biết và thực hiện.
Nếu cần tìm hiểu thông tin, xin liên hệ số ĐT: 02393855895 (Ngân hàng BIDV) hoặc 02393500337 (Trường THPT Hương Sơn) để được hướng dẫn.
Thông báo 3 công khai 24/09/2019 Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân và Công văn số 1263/SGDĐT-TTr về việc thực hiện Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 8 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh, trường THPT Hương Sơn thực hiện “3 công khai, 4 kiểm tra” năm học 2019-2020.
Thư 02/01/2019 THƯ KÊU GỌI ỦNG HỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2015-2020
Số: 34 /QĐ-THPTHS 10/04/2019 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT HƯƠNG SƠN
Căn cứ Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/08/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Xét nhu cầu công tác và khả năng cán bộ giáo viên, sau khi thống nhất với Ban đại diện cha mẹ học sinh,
QUYẾT ĐỊNH
QĐ Số: 04/QĐ-THPTHS 12/01/2019 Căn cứ vào công văn hướng dẫn số 1372 ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Sở giáo dục và đào tạo Hà Tĩnh về việc tổ chức Hội khỏe Phù Đổng năm học 2018 - 2019 cho các trường học, cấp học.Căn cứ Điều lệ Đại hội Thể thao học sinh phổ thông cấp tỉnh năm học 2018 – 2019, ban hành kèm theo Quyết định số: 791/QĐ-SGDĐT ngày 19 tháng 11 năm 2018 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạoSau khi hiệp thương thống nhất với Hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn huyện Hương sơn,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo Đại hội thể thao cấp cụm năm học 2018- 2019 gồm các (ông bà) có danh sách kèm theo; Điều 2. Ban tổ chức Đại hội thể thao cấp cụm căn cứ Điều lệ Đại hội Thể thao học sinh phổ thông cấp tỉnh năm học 2018 – 2019 để chỉ đạo, điều hành đại hội.Ban tổ chức Đại hội thể thao cấp cụm sử dụng con dấu của trường THPT Hương Sơn và tự giải thể khi Đại hội thể thao kết thúc.Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
  LIÊN KẾT BANER
  LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây